רישוי לארגונים
האגף לרישוי ולפיקוח כלי ירייה
רישוי לארגונים
 
רישיון לנשיאת כלי ירייה ארגוני
רישיון לנשיאת כלי ירייה ארגוני
 
ארגון המבקש לקבל כלי ירייה לצורך אבטחת הארגון, העובדים והתחבורה מחוייב להגיש בקשה בפני הרשות המוסמכת.
את הבקשה יש להגיש על-פי האבחנות הבאות, תוך צירוף כל המסמכים הנדרשים והמפורטים בטופס.
 .
השירותים הניתנים
 
6.  בקשה להצעת מועמדים  מטעם הארגון לנשיאת נשק 
7.  בקשה להוספת כלי ירייה
8.  מכירת כלי ירייה  ארגוני


עדכונים 


 

תיק לפיקוח אחוד בחברת אבטחה, ינואר 2015

 

 

  • המשרד לביטחון הפנים, האגף לרישוי כלי ירייה, פועל להגברת מודעות הציבור לחוק, לתקנות, לנהלים ולהוראות ההחזקה והשימוש בכלי היריה הנמצאים ברשות האזרחים.
  • החוק, התקנות והנהלים מועברים לציבור באמצעות פרסומים באתר האינטרנט, בחוברות הדרכה ובאמצעות בעלי התפקידים בארגונים להם מבוצעים ימי עיון והכשרות בנושאים הרלוונטיים.
  • בתיק האחוד שלפניך, רוכזו כל הטפסים, בכל הקשור לשימוש בכלי ירייה, וישמש כתיק דוגמא לתיק הנדרש אשר יימצא בארגון. מטרת התיק האחוד, להוות עזר ומדריך בעבודתך כבעל רישיון מיוחד, האחראי בין היתר על תקינותם של כלי הירייה, הכשרת העובדים, הנחייתם באופן  השימוש בכלי הירייה ובפיקוח על מסירתם בידי מורשים באופן שישמש רק למטרות בגינן ניתנו להם על ידך.
  • החומר מתבסס על החוק, התקנות, הצווים והנהלים המחייבים, ואינו בא להחליף את הוראות החוק.
  • התיק האחוד הנו תיק דוגמא בלבד לצרכי הדרכה. על בעל הרישיון המיוחד להכין תיק זהה ולמלא את כל הטפסים בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת.
 
 
תנאים לאחזקת נשק ארגוני בבית המאבטח
 
  • בהתאם להנחיית המשרד לביטחון הפנים, החל מ-1 באפריל 2013, יוכל מאבטח (שומר) חמוש העובד באחת מחברות האבטחה, לשאת עמו לביתו את כלי הירייה של החברה בה הוא עובד, רק אם הורשה לכך לצורך עיסוקו, ורק אם בביתו מותקנת ומקובעת כנדרש כספת מתאימה.
 
  • כל חברת אבטחה תדאג כי כספת מתאימה תותקן בבית המאבטח (שומר), וכל בעל רישיון מיוחד יחתים בו-במקום ובפניו את המאבטח (השומר) על טופס הצהרה אחיד, שיועבר על-ידי האגף לרישוי כלי ירייה. בהצהרה מאשר המאבטח (השומר) כי התקין בביתו הכספת כנדרש, והוא מתחייב לאחסן בה את כלי הירייה הארגוני בכל פעם שיורשה לקחתו לביתו.
 
 
 
 
שלח לחבר
שלח לחבר
קבצים להורדה
הצהרת בעל הרשאה להחזקת כלי יריה על התקנת כספת בבית הצהרת בעל הרשאה להחזקת כלי יריה על התקנת כספת בבית
חוברת הדרכה לבעלי רישיון מיוחד בישוב ראוי, 2013 חוברת הדרכה לבעלי רישיון מיוחד בישוב ראוי, 2013
חוברת הדרכה לבעלי רישיון מיוחד במפעל ראוי, ינואר 2014 חוברת הדרכה לבעלי רישיון מיוחד במפעל ראוי, ינואר 2014
חוברת הדרכה לבעלי רישיון מיוחד בחברות שמירה, מאי 2014 חוברת הדרכה לבעלי רישיון מיוחד בחברות שמירה, מאי 2014
אגף לרישוי ופיתוח כלי ירייה - חוברת הדרכה למשרדי ממשלה, דצמבר 2015 אגף לרישוי ופיתוח כלי ירייה - חוברת הדרכה למשרדי ממשלה, דצמבר 2015
תיק לפיקוח אחוד לחברות אבטחה, ינואר 2015 תיק לפיקוח אחוד לחברות אבטחה, ינואר 2015
תיק לפיקוח אחיד ליישובים ראויים, מרץ 2015 תיק לפיקוח אחיד ליישובים ראויים, מרץ 2015
תיק לפיקוח אחיד למשרד ממשלתי, יוני 2015 תיק לפיקוח אחיד למשרד ממשלתי, יוני 2015
האגף לרישוי ולפיקוח כלי ירייה, קורסי הכשרה מתוכננים לשנת 2016 האגף לרישוי ולפיקוח כלי ירייה, קורסי הכשרה מתוכננים לשנת 2016
רשימת חברות שמירה, 2016 רשימת חברות שמירה, 2016
מטווחים ממוחשבים לקהל הרחב, מרץ 2016 מטווחים ממוחשבים לקהל הרחב, מרץ 2016
לקיחת נשק אבטחה לבית המאבטח, הארכת הוראת שעה עד 20.10.16 לקיחת נשק אבטחה לבית המאבטח, הארכת הוראת שעה עד 20.10.16
תנאים לרישיון ליישוב ראוי לפי סעיף 9 לחוק כלי ירייה, 2015 תנאים לרישיון ליישוב ראוי לפי סעיף 9 לחוק כלי ירייה, 2015
תנאים לרישיון למפעל ראוי לפי סעיף 10 לחוק כלי ירייה, 2016 תנאים לרישיון למפעל ראוי לפי סעיף 10 לחוק כלי ירייה, 2016
תנאים לרישיון למשרדי ממשלה לפי סעיף 10א לחוק כלי ירייה, 2015 תנאים לרישיון למשרדי ממשלה לפי סעיף 10א לחוק כלי ירייה, 2015
תנאים לרישיון חברות שמירה לפי סעיף 10ג לחוק כלי ירייה, 2016 תנאים לרישיון חברות שמירה לפי סעיף 10ג לחוק כלי ירייה, 2016
תקנות כלי הירייה (אגרות רישיון), התשס"ו - 2005 (סכומי האגרות מעודכנים לשנת 2016) תקנות כלי הירייה (אגרות רישיון), התשס"ו - 2005 (סכומי האגרות מעודכנים לשנת 2016)
שלח לחבר
שלח לחבר
mops.gov.il