תבחינים למתן רישיון להחזקת כלי יריה אותם אישר השר ביום 4 אוגוסט 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כלים ומאגרי מידע
תבחינים למתן רישיון להחזקת כלי יריה אותם אישר השר ביום 4 אוגוסט 2011
 
ב -  4 אוגוסט 2011, אישר השר לביטחון הפנים תבחינים חדשים להחזקת כלי יריה ברישוי פרטי. הם משקפים מדיניות מצמצמת באשר להמצאות כלי יריה בידי ציבור פרטי, תוך הקפדה כי מי שמחזיק בכלי יריה ברישיון יפעל כנדרש בחוק ללא חריגות.
התבחינים בתוקף עם פרסומם.
 
* לאחרונה (ספטמבר, 2013) עודכן תבחין משמר, לפיו יבוטל התבחין החל מ 01/01/2014.
תבחין זה ישמש רק לגבי אלו שעד 31/12/2013 עמדו בתנאים התקפים.
 
לפי הוראות חוק כלי היריה, תש"ט-1949, החזקת כלי יריה במדינת ישראל – איננה זכות מוקנית לאזרח אלא מתאפשרת רק לאחר קבלת רישיון מאת הרשות המוסמכת, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק: "הרשות המוסמכת - פקיד רישוי על פי המלצת קצין משטרה בכיר".
קבלת רישיון לכלי יריה מותנית בעמידה בתבחינים (=קריטריונים), הנקבעים על ידי השר לביטחון הפנים בתאום עם גורמי הביטחון. תבחינים אלה כוללים דרישות סף, ביניהן הדרישה לעמוד באחת מן העילות המפורטות להלן. רשימת העילות המפורטות במסמך זה הינה סגורה וממצה, ולא ניתן לקבל רישיון פרטי או הרשאה להחזקתו או נשיאתו של כלי יריה אלא באחת מעילות אלה.
מדיניות השר היא לצמצם את מספר כלי היריה המצויים בידי הציבור, תוך העדפת מתן כלי ירייה לארגונים מורשים ובהרשאתם - למועסקים בהם, לצורך עיסוקם.
 
אם הינך עומד באחת מן העילות ובתבחינים עליך למלא טופס בקשה אותו ניתן לקבל אצל פקיד הרישוי או להורידו מאתר האינטרנט, ולהעבירו לאחר מילוי כל סעיפיו לפקיד הרישוי באזור מגוריך.
פקיד הרישוי יבצע בדיקה לגבי זכאותך וישיב לפנייתך בהקדם האפשרי.
אם נענית בחיוב, עליך לפנות למי שמורשה למכור כלי ירייה (סוחר מורשה לכלי ירייה או מי שמחזיק ברישיון תקף לכלי הירייה אותו אתה מעוניין לרכוש), ולקבל ממנו שטר מכר אותו תציג בהמשך לפקיד הרישוי כאשר תפנה אליו.
שלח לחבר
שלח לחבר
שלח לחבר
שלח לחבר
www.mops.gov.il